Zgłoś projekt online

lub pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy, a następnie wyślij na nasz adres: office@innoventure.vc

Krok 1/4

O pomysłodawcy

Rynek i konkurencja

Opis projektu

Kontakt

*wskazanie Pomysłodawcy, jeżeli dotyczy to także wspólników, twórców technologii, zespołu i partnerów, opis kompetencji, doświadczenia, roli w projekcie i wkładów do spółki z inwestorem

*(jeśli dla realizacji projektu została zarejestrowana działalność lub powołana spółka)

*rodzaj technologii, innowacyjność i konkurencyjność w relacji do rozwiązań krajowych i światowych, podstawa prawa do dysponowania i sposób zabezpieczenie własności intelektualnej

*rozmiar rynku, trendy, wskazanie i ocena rozwiązań konkurencji bezpośredniej i pośredniej

*kluczowe czynniki zakładanego sukcesu projektu B+R, informacje o przesłankach na podstawie których dokonano oceny atrakcyjności projektu i sposobie dotychczasowej weryfikacji tych przesłanek

*potencjalne sposoby komercjalizacji projektu B+R, zakładane źródła i sposoby uzyskania przychodów, sposób dotarcia do klientów, plan sprzedażowo-marketingowy, kanały dystrybucji, relacje z interesariuszami

*historia powstania projektu, zakres wykonanych prac, poziom TRL, informacja o zgromadzonych zasobach, czas potrzebny na przeprowadzenie prac B+R i rozpoczęcie komercjalizacji, zdefiniowane kamienie milowe

*wskazanie ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby spowodować niepowodzenie projektu

*szacowana wartość nakładów i źródło finansowania (w tym proszę wskazać uzyskaną pomoc ze źródeł publicznych)/

*wartość potrzebnych środków, określenie, czy możliwe jest transzowanie inwestycji, sposób wykorzystania środków inwestora do budowania wartości projektu, wstępna propozycja inwestycyjna