Jak inwestujemy w innowacje?

Kim jesteśmy?

Marcin Bielówka

Kieruje funduszem i dba o relację z partnerami – tak zewnętrznymi firmami, jak i z urzędami czy instytucjami naukowymi. Nadzoruje procesy powstawania spółek i robi wszystko, co niezbędne, by słowo zamieniało się w działanie.

Marcin Bielówka:

Nasz fundusz powstał w celu realizacji programu BRIdge Alfa koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz grupy funduszy venture capital i inwestorów prywatnych SATUS Venture. Kluczowy personel INNOventure przeprowadził z sukcesem dziesiątki inwestycji, w tym współtworzył i zarządzał Funduszem Zalążkowym KPT – jednym z najbardziej uznanych funduszy wspierających początkujące innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. W budowanie solidnych fundamentów INNOventure było także zaangażowane Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH.

Powstaliśmy by budować wartość firm bazujących na rezultatach projektów B+R. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć perspektywiczne spółki i komercjalizować projekty. Kiedy uznajemy, że nasza misja się kończy, sprzedajemy swoje udziały inwestorom branżowym lub finansowym w sposób, który jest optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Dlaczego my

Marcin Molo

Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji. Nadzoruje proces inwestycyjny, tworzy i twardo negocjuje struktury transakcji kapitałowych, trzyma pieczę nad procesem rozwoju projektów, a potem spółek.

Marcin Molo:

Mamy solidny fundament w ekosystemie inwestycyjnym i od samego początku naszym celem jest wspieranie naukowców i wynalazców. Współpraca z tym właśnie środowiskiem określa to, w jaki sposób działamy, jak jest skonstruowana nasza struktura i jak się komunikujemy.

Know-how inwestycyjne naszego zespołu powstało przy udziale najwyższej klasy ekspertów z doświadczeniem w rozwijaniu projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji technologii, tak aby nauka i biznes łączyły się w naszych działaniach w harmonijną całość.

Zawsze dostrzegamy istotność wynalazków dla społeczeństwa, jednak uważamy, że ich rzeczywista użyteczność jest weryfikowana poprzez popyt na produkty i usługi na nich oparte. Działamy jak fundusz i dbamy o zwrot z inwestycji dla naszych Inwestorów oraz Pomysłodawców. Angażujemy się w proces budowania wartości spółki przez cały okres jej trwania – nasza rola nie ogranicza się tylko do nadzorowania Pomysłodawcy.

Leszek Skowron

Wspiera rozwój projektów, którymi opiekuje się od momentu ich pojawienia się w INNOventure. Zadaje dużo wnikliwych pytań, pomaga budować model biznesowy, wspiera tworzenie i realizację planu działania.

Leszek Skowron:

O naszym sukcesie świadczą sukcesy spółek z naszego portfolio. Dokładamy więc wszelkich starań, aby wspierać Pomysłodawców w realizacji ambitnych zamierzeń. Jesteśmy wyznawcami koncepcji smart money – co oznacza, że kapitał nie jest jedynym zasobem, który dostarczamy spółce.

Środki finansowe staramy się uzupełnić także kompetencjami i kontaktami naszego zespołu i partnerów, potencjałem sieci współpracy, z których się wywodzimy, czy też często czysto operacyjnym wsparciem przy realizacji projektu B+R i komercjalizacji jego rezultatów. Co istotne, na każdym etapie selekcji projektów, procesu inwestycyjnego i po inwestycji zachowujemy najwyższe standardy dotyczące zabezpieczenia poufności przekazywanych przez Pomysłodawców informacji.

Jak inwestujemy

Krzysztof Homziuk

Zarządza projektami biznesowymi - dba aby plany były realistyczne, a następnie pilnuje aby w efektywny sposób zamieniały się w rzeczywiste działania i prowadziły do osiągania celów.

Krzysztof Homziuk:

W Polityce Inwestycyjnej INNOventure można odnaleźć założenia dotyczące procesu inwestycyjnego w naszym Funduszu. Jeżeli chodzi o parametry samego wejścia kapitałowego do spółki, to:

  • nasz łączny wkład finansowy z reguły nie przekracza 1 mln zł – jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach mamy możliwość zwiększenia tej kwoty, ale ze względu na politykę zarządzania ryzykiem przewidujemy tę możliwość w naprawdę wyjątkowych sytuacjach;
  • obejmujemy mniejszościowy udział w Spółce – wierzymy, że to Pomysłodawca powinien posiadać kontrolę nad przedsiębiorstwem realizującym projekt będący „dziełem jego życia”;
  • nie wierzymy w papierowe wyceny firm i parytet udziałów nie jest dla nas ich pochodną – pozwalamy, aby to rynek wyceniał naszą spółkę. W miarę jak przedsiębiorstwo zamyka kolejne etapy rozwoju i zwiększa swoją wartość, dokonujemy kolejnych emisji udziałów lub akcji dla Pomysłodawców, aby wartość ich pakietu odzwierciedlała rzeczywisty wkład w wartość przedsiębiorstwa;
  • nie wykluczamy możliwości koinwestycji z innymi inwestorami – uważamy, że lepiej mieć mniejszy kawałek w większym torcie, a koinwestycje nie tylko zmniejszają ryzyko na początkowych etapach rozwoju projektu, ale też rozbudowują sieć kontaktów i ilość zaangażowanych w rozwój przedsięwzięcia profesjonalistów; mamy duże doświadczenie w budowaniu syndykatów inwestorskich – w projektach wymagających większego kapitału, skutecznie identyfikujemy też możliwości wsparcia naszych Spółek ze środków publicznych;
  • nasz horyzont czasowy inwestycji wynosi od 3 do 7 lat – aczkolwiek jeżeli wcześniej dostaniemy ofertę odkupu naszych udziałów bądź akcji i uznamy, że jest ona korzystna dla Funduszu i dla spółki, to zapewne ją rozważymy;
  • nie mamy żadnych ograniczeń co do sposobu naszego wyjścia z inwestycji – w zależności od okoliczności możemy dążyć m.in. do sprzedaży udziałów lub akcji Pomysłodawcy bądź zespołowi zarządzającemu spółką, innym inwestorom finansowym lub branżowym, czy wyjścia poprzez giełdę.
Karol Kaczmarczyk

Odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestycji oraz za wspieranie spółek z portfela INNOveture w dalszym rozwoju. Przeprowadza due diligence, przygotowuje warunki transakcji oraz opracowuje biznesplany. Pomaga w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych.

Karol Kaczmarczyk:

Co powinien mieć projekt, abyśmy w niego zainwestowali?

  • Kompetentny zespół zarządzający – na tym etapie rozwoju, na którym projekty do nas trafiają, inwestujemy de facto w ludzi. Niezwykle istotne są dla nas: zaangażowanie, indywidualne predyspozycje, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. Nie wymagamy jednak, aby zespół potrafił wszystko – uzupełnianie kompetencji to dla nas naturalna kwestia. Podkreślamy także, że zaangażowanie w projekt biznesowy z INNOventure nie musi oznaczać końca naukowej kariery.
  • Realny model biznesowy – znamy wielu Pomysłodawców kreujących fantastyczne produkty… których nikt nigdy nie kupił. Stąd też zwracamy uwagę na poziom koncentracji Pomysłodawcy na koncepcji generowania przychodów i budowania wartości Spółki. Im bardziej jasna i logiczna jest wizja działań rynkowych (przygotowawczych i wdrożeniowych), tym łatwiej nas przekonać, że „to może się udać”.
Krystian Trela

Odpowiada za pozyskiwanie i analizę projektów inwestycyjnych. Bierze udział w procesach inwestycyjnych, zmieniając tym samym projekty na spółki portfelowe. Prowadzi due diligence, przygotowuje warunki transakcji oraz opracowuje biznesplany we współpracy ze spółkami, współtworzy umowy inwestycyjne. Nadzoruje i wspiera spółki w dalszym rozwoju.

Krystian Trela:

  • Produkt i rynek – oczywiście wiemy, że nawet kompetentny zespół z dobrym modelem biznesowym nie będzie w stanie sprzedać słabego i niedopracowanego produktu. Jednak produkt wymieniamy dopiero na ostatnim miejscu, aby podkreślić, że ciekawe rozwiązanie techniczne również samo nie gwarantuje sukcesu biznesowego. Interesują nas projekty, w których dostrzegamy przewagę konkurencyjną o trwałym charakterze (popartą barierami wejścia dla kolejnych konkurentów). Jeśli chodzi o rynek, oceniamy nie tylko to, jaki ma rozmiar i jakie panują na nim trendy, ale także to, na ile zna go Pomysłodawca.

Zgłoszenie

Pomysłodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www lub przesyła materiały e-mailem. Dokonujemy wstępnej oceny pomysłu.

Preinkubacja

W czasie prezentacji pomysłodawca przekonuje nas do swojego projektu. Rusza proces współpracy obejmujący szereg analiz technicznych, prawnych i biznesowych. Projekt jest ulepszany, aż będzie satysfakcjonował obie strony. Ustalane są warunki inwestycji.

Testowanie

Zostaje zawiązana spółka. Projekt jest zasilony kapitałem, który pozwala na jego rozwijanie, testowanie i przygotowanie do wdrożenia.

Wdrażanie

Projekt staje się rzeczywistością.

Weryfikacja

Założenia dotyczące modelu biznesowego są w istocie hipotezami, które należy zweryfikować empirycznie. W procesie starannych eksperymentów rynkowych i licznych poprawek dążymy do zbudowania modelu biznesowego działającego skutecznie w powtarzalny i przewidywalny sposób.

Skalowanie

Wytyczywszy na etapie weryfikacji właściwy model biznesowy, rozpoczynamy proces szybkiego zwiększania skali działaności.

W co inwestujemy?

Aldona Chwalik-Raczyńska

Wspiera zespół INNOventure i pomysłodawców na każdym etapie działania. Odpowiedzialna za wszelkie aspekty formalne związane z prowadzeniem przedsięwzięcia.

Aldona Chwalik-Raczyńska:

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarze biotechnologii, medycyny, Internetu rzeczy, inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, w ramach którego mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem Krakowskiego Parku Technologicznego.