Jak inwestujemy w innowacje?

Kim jesteśmy?

Marcin Bielówka

Kieruje funduszem i dba o relację z partnerami – tak zewnętrznymi firmami, jak i z urzędami czy instytucjami naukowymi. Nadzoruje procesy powstawania spółek i robi wszystko, co niezbędne, by słowo zamieniało się w działanie.

Marcin Bielówka:

Nasz fundusz powstał w celu realizacji programu BRIdge Alfa koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz grupy funduszy venture capital i inwestorów prywatnych SATUS Venture. Kluczowy personel INNOventure przeprowadził z sukcesem dziesiątki inwestycji, w tym współtworzył i zarządzał Funduszem Zalążkowym KPT – jednym z najbardziej uznanych funduszy wspierających początkujące innowacyjne przedsiębiorstwa w Polsce. W budowanie solidnych fundamentów INNOventure było także zaangażowane Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH.

Powstaliśmy by budować wartość firm bazujących na rezultatach projektów B+R. Działamy jako inwestor pierwszego kontaktu pomagający innowacyjnym Pomysłodawcom rozwinąć perspektywiczne spółki i komercjalizować projekty. Kiedy uznajemy, że nasza misja się kończy, sprzedajemy swoje udziały inwestorom branżowym lub finansowym w sposób, który jest optymalny dla dalszego rozwoju przedsięwzięcia.

Dlaczego my

Marcin Molo

Odpowiada za tworzenie i rozwój portfela inwestycji. Nadzoruje proces inwestycyjny, tworzy i twardo negocjuje struktury transakcji kapitałowych, trzyma pieczę nad procesem rozwoju projektów, a potem spółek.

Marcin Molo:

Mamy solidny fundament w ekosystemie inwestycyjnym i od samego początku naszym celem jest wspieranie naukowców i wynalazców. Współpraca z tym właśnie środowiskiem określa to, w jaki sposób działamy, jak jest skonstruowana nasza struktura i jak się komunikujemy.

Know-how inwestycyjne naszego zespołu powstało przy udziale najwyższej klasy ekspertów z doświadczeniem w rozwijaniu projektów badawczo-rozwojowych i komercjalizacji technologii, tak aby nauka i biznes łączyły się w naszych działaniach w harmonijną całość.

Zawsze dostrzegamy istotność wynalazków dla społeczeństwa, jednak uważamy, że ich rzeczywista użyteczność jest weryfikowana poprzez popyt na produkty i usługi na nich oparte. Działamy jak fundusz i dbamy o zwrot z inwestycji dla naszych Inwestorów oraz Pomysłodawców. Angażujemy się w proces budowania wartości spółki przez cały okres jej trwania – nasza rola nie ogranicza się tylko do nadzorowania Pomysłodawcy.

Leszek Skowron

Wspiera rozwój projektów, którymi opiekuje się od momentu ich pojawienia się w INNOventure. Zadaje dużo wnikliwych pytań, pomaga budować model biznesowy, wspiera tworzenie i realizację planu działania.

Leszek Skowron:

O naszym sukcesie świadczą sukcesy spółek z naszego portfolio. Dokładamy więc wszelkich starań, aby wspierać Pomysłodawców w realizacji ambitnych zamierzeń. Jesteśmy wyznawcami koncepcji smart money – co oznacza, że kapitał nie jest jedynym zasobem, który dostarczamy spółce.

Środki finansowe staramy się uzupełnić także kompetencjami i kontaktami naszego zespołu i partnerów, potencjałem sieci współpracy, z których się wywodzimy, czy też często czysto operacyjnym wsparciem przy realizacji projektu B+R i komercjalizacji jego rezultatów. Co istotne, na każdym etapie selekcji projektów, procesu inwestycyjnego i po inwestycji zachowujemy najwyższe standardy dotyczące zabezpieczenia poufności przekazywanych przez Pomysłodawców informacji.

Jak inwestujemy

Krzysztof Homziuk

Zarządza projektami biznesowymi - dba aby plany były realistyczne, a następnie pilnuje aby w efektywny sposób zamieniały się w rzeczywiste działania i prowadziły do osiągania celów.

Krzysztof Homziuk:

W Polityce Inwestycyjnej INNOventure można odnaleźć założenia dotyczące procesu inwestycyjnego w naszym Funduszu. Jeżeli chodzi o parametry samego wejścia kapitałowego do spółki, to:

  • nasz łączny wkład finansowy z reguły nie przekracza 1 mln zł – jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach mamy możliwość zwiększenia tej kwoty, ale ze względu na politykę zarządzania ryzykiem przewidujemy tę możliwość w naprawdę wyjątkowych sytuacjach;
  • obejmujemy mniejszościowy udział w Spółce – wierzymy, że to Pomysłodawca powinien posiadać kontrolę nad przedsiębiorstwem realizującym projekt będący „dziełem jego życia”;
  • nie wierzymy w papierowe wyceny firm i parytet udziałów nie jest dla nas ich pochodną – pozwalamy, aby to rynek wyceniał naszą spółkę. W miarę jak przedsiębiorstwo zamyka kolejne etapy rozwoju i zwiększa swoją wartość, dokonujemy kolejnych emisji udziałów lub akcji dla Pomysłodawców, aby wartość ich pakietu odzwierciedlała rzeczywisty wkład w wartość przedsiębiorstwa;
  • nie wykluczamy możliwości koinwestycji z innymi inwestorami – uważamy, że lepiej mieć mniejszy kawałek w większym torcie, a koinwestycje nie tylko zmniejszają ryzyko na początkowych etapach rozwoju projektu, ale też rozbudowują sieć kontaktów i ilość zaangażowanych w rozwój przedsięwzięcia profesjonalistów; mamy duże doświadczenie w budowaniu syndykatów inwestorskich – w projektach wymagających większego kapitału, skutecznie identyfikujemy też możliwości wsparcia naszych Spółek ze środków publicznych;
  • nasz horyzont czasowy inwestycji wynosi od 3 do 7 lat – aczkolwiek jeżeli wcześniej dostaniemy ofertę odkupu naszych udziałów bądź akcji i uznamy, że jest ona korzystna dla Funduszu i dla spółki, to zapewne ją rozważymy;
  • nie mamy żadnych ograniczeń co do sposobu naszego wyjścia z inwestycji – w zależności od okoliczności możemy dążyć m.in. do sprzedaży udziałów lub akcji Pomysłodawcy bądź zespołowi zarządzającemu spółką, innym inwestorom finansowym lub branżowym, czy wyjścia poprzez giełdę.

 

Co powinien mieć projekt, abyśmy w niego zainwestowali?

  • Kompetentny zespół zarządzający – na tym etapie rozwoju, na którym projekty do nas trafiają, inwestujemy de facto w ludzi. Niezwykle istotne są dla nas: zaangażowanie, indywidualne predyspozycje, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu. Nie wymagamy jednak, aby zespół potrafił wszystko – uzupełnianie kompetencji to dla nas naturalna kwestia. Podkreślamy także, że zaangażowanie w projekt biznesowy z INNOventure nie musi oznaczać końca naukowej kariery.
  • Realny model biznesowy – znamy wielu Pomysłodawców kreujących fantastyczne produkty… których nikt nigdy nie kupił. Stąd też zwracamy uwagę na poziom koncentracji Pomysłodawcy na koncepcji generowania przychodów i budowania wartości Spółki. Im bardziej jasna i logiczna jest wizja działań rynkowych (przygotowawczych i wdrożeniowych), tym łatwiej nas przekonać, że „to może się udać”.
  • Produkt i rynek – oczywiście wiemy, że nawet kompetentny zespół z dobrym modelem biznesowym nie będzie w stanie sprzedać słabego i niedopracowanego produktu. Jednak produkt wymieniamy dopiero na ostatnim miejscu, aby podkreślić, że ciekawe rozwiązanie techniczne również samo nie gwarantuje sukcesu biznesowego. Interesują nas projekty, w których dostrzegamy przewagę konkurencyjną o trwałym charakterze (popartą barierami wejścia dla kolejnych konkurentów). Jeśli chodzi o rynek, oceniamy nie tylko to, jaki ma rozmiar i jakie panują na nim trendy, ale także to, na ile zna go Pomysłodawca.

Zgłoszenie

Pomysłodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www lub przesyła materiały e-mailem. Dokonujemy wstępnej oceny pomysłu.

Preinkubacja

W czasie prezentacji pomysłodawca przekonuje nas do swojego projektu. Rusza proces współpracy obejmujący szereg analiz technicznych, prawnych i biznesowych. Projekt jest ulepszany, aż będzie satysfakcjonował obie strony. Ustalane są warunki inwestycji.

Testowanie

Zostaje zawiązana spółka. Projekt jest zasilony kapitałem, który pozwala na jego rozwijanie, testowanie i przygotowanie do wdrożenia.

Wdrażanie

Projekt staje się rzeczywistością.

Weryfikacja

Założenia dotyczące modelu biznesowego są w istocie hipotezami, które należy zweryfikować empirycznie. W procesie starannych eksperymentów rynkowych i licznych poprawek dążymy do zbudowania modelu biznesowego działającego skutecznie w powtarzalny i przewidywalny sposób.

Skalowanie

Wytyczywszy na etapie weryfikacji właściwy model biznesowy, rozpoczynamy proces szybkiego zwiększania skali działaności.

Zgłoś projekt

W co inwestujemy?

Aldona Chwalik-Raczyńska

Wspiera zespół INNOventure i pomysłodawców na każdym etapie działania. Odpowiedzialna za wszelkie aspekty formalne związane z prowadzeniem przedsięwzięcia.

Aldona Chwalik-Raczyńska:

Prowadzimy otwarty nabór wniosków, Pomysłodawcy mogą zgłaszać do nas swoje projekty w trybie ciągłym. Poszukujemy projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować nas przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Doceniamy, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikujemy projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą. Interesują nas szczególnie projekty znajdujące się w obszarze biotechnologii, medycyny, Internetu rzeczy, inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, w ramach którego mamy szczególnie wiele możliwości wsparcia także pozafinansowego m.in. ze względu na ekosystem Krakowskiego Parku Technologicznego.