Projekt Grantowy Bridge Alfa

Inwestujemy przy wsparciu BRIdge Alfa

Realizujemy  projekt „Fundusz zalążkowy INNOventure jako kluczowy element krakowskiego ekosystemu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu  jest wsparcie naukowców i wynalazców w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych poprzez inwestowanie w spółki spin-off powstałe na bazie projektów B+R, budowanie ich wartości, a przez to zwiększenie podaży atrakcyjnych inwestycyjnie podmiotów opartych o wyniki prac badawczo-rozwojowych dla funduszy venture capital i private equity. Zakładanym efektem podejmowanych działań jest sfinansowanie rozwoju co najmniej szesnastu innowacyjnych spółek technologicznych . Oczywiście mamy nadzieję, że liczba ta będzie większa, ale liczymy się też z możliwością wycofywania się z poczynionych inwestycji, jeśli nie będą spełniały oczekiwań i rozwijały się zgodnie z założeniami. Zakładamy, że potrzeby większości finansowanych przez nas start-upów w pierwszej fazie nie przekroczą miliona złotych, jednak w wybranych, szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy zwiększyć nasze zaangażowanie finansowe nawet do 3 milionów złotych. Mamy też poparte sukcesami doświadczenie w koinwestycjach z innymi funduszami, gdy osiągnięcie sukcesu wymaga jeszcze większych nakładów.

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 30 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.

Program BRIdge Alfa prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest zwiększenie podaży projektów badawczo-rozwojowych atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i private equity. Aby to osiągnąć NCBR we współpracy z inwestorami prywatnymi przeznacza środki na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w dwóch obszarach:

– proof-of-principle czyli wczesnej weryfikacji pomysłu, obejmującej badania przemysłowe i stosowane, wstępną ocenę projektu od strony komercyjnej, a więc ocenę potencjału, analizę dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych, zdefiniowanie planu badawczego;

– proof-of-concept czyli kolejnej, bardziej zaawansowanej fazie weryfikacji projektu obejmującej badania zmierzające do opatentowania rozwiązania technologicznego.

INNOventure jest partnerem w projekcie Platforma Startowa – Unicorn Hub, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego tego typu firmy do wejścia na rynek. Dofinansowanie w ramach całego projektu wynosi 18 197 893,31 złotych, a jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie Unicorn Hub.

 

 

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ