portfolio

Minte.ai

Rok założenia
2020
Prezes zarządu
Romuald Paprzycki

Jeśli ulegniesz wypadkowi, konsekwencją którego są obrażenia, ból, cierpienia i utrata zdrowia, to jedną z ostatnich rzeczy jakich życzyłbyś sobie w tej sytuacji jest długa i skomplikowana procedura ubezpieczeniowa lub poczucie, że szkoda nie została odpowiednio rozpatrzona. Wynikiem takiej sytuacji może być niezadowolenie z ubezpieczyciela, zmiana na innego czy nawet spór sądowy. Standardowe narzędzia rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych skonstruowane są w sposób, który nie zabezpiecza przed takim scenariuszem. Liczba i szybkość pracy specjalistów dokonujących oceny skutków zdarzeń jest ograniczona, a proces oceny pracochłonny. Wynik oceny skutków obrażeń dokonanej przez człowieka jest, z konieczności, w jakimś stopniu subiektywny – ocena identycznych przypadków przez różnych specjalistów może być różna. Może być również, w zależności od stosowanego narzędzia, mało precyzyjna. Może więc budzić wątpliwości i być kwestionowana.

Projekt Minte.ai ma na celu rozwiązanie powyższych problemów przy pomocy sztucznej inteligencji i dopasowanego modelu medycznego. System składa się z kilku komponentów. Pierwszym z nich jest rozwiązanie z dziedziny przetwarzania języka naturalnego. Dzięki niemu system jest w stanie pobrać dane zawarte w dokumentacji medycznej w celu ich dalszego przetwarzania. Specyficzną cechą użytego rozwiązania jest zdolność przetwarzania specjalistycznego języka medycznego, zoptymalizowana pod kątem medycyny ubezpieczeniowej. Następnie na podstawie danych dotyczących typu, ciężkości i rozległości obrażeń oraz występujących powikłań, a także zastosowanych procedur medycznych i innych informacji na temat zdarzenia medycznego, matematyczny model medyczny dokonuje oceny odniesionych obrażeń oraz dopasowania do warunków danej polisy. Umożliwia to ustalenie sumarycznej oceny skutków i ustalenie proporcjonalnego do niej odszkodowania, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stosowanymi przez dane towarzystwo. Model jest opracowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologiii zweryfikowany praktycznie – na przykład jego wyliczenia zawarte są w sentencji wyroku Sądu Najwyższego. Model skonstruowany jest w oparciu o międzynarodowe kategoryzacje medyczne Światowej Organizacji Zdrowia, a zatem jego stosowalność nie ogranicza się tylko do Polski.

Proponowane rozwiązanie ma wiele istotnych przewag nad rozwiązaniami tradycyjnymi. Tworzy szczegółowy, standaryzowany sposób opisu urazów. Umożliwia to łatwą konwersję informacji na kategorie stosowane przez danego ubezpieczyciela w jego tabeli oceny uszczerbku na zdrowiu i zgodne z jego polityką. System automatycznie tworzy przejrzystą dokumentację oceny roszczenia. Użycie modelu medycznego pozwala na obiektywną i powtarzalną ocenę, co – w połączeniu z dostarczaną dokumentacją – uwiarygadnia w oczach ubezpieczonego decyzję towarzystwa. W stosunkowo prostych, standardowych przypadkach cały proces może wręcz być samoobsługowy. W przypadkach bardziej złożonych, w których niezbędne jest zaangażowanie specjalistów, system upraszcza i przyspiesza ich pracę.

Obiektywizm i szybkość działania leżą w interesie ubezpieczonego, jak również towarzystwa ubezpieczeniowego – szybka obsługa i poczucie, że otrzymana kwota jest obiektywnie uzasadniona przekłada się na satysfakcję klienta, a korzystanie z systemu Minte.ai oznacza dla ubezpieczyciela istotne, nawet pięćdziesięcioprocentowe, obniżenie kosztów obsługi roszczeń. Niezwykle istotną cechą systemu Minte.ai jest efektywne gospodarowanie informacją – ustrukturyzowane, szczegółowe dane medyczne dotyczące każdego rozpatrywanego przypadku zasilają system i mogą być wykorzystywane zarówno do jego optymalizacji (samouczenie), jak i na potrzeby oceny nowych produktów ubezpieczeniowych. System instalowany jest lokalnie lub w chmurze, w zależności od preferencji klienta.

Zespół Minte.ai tworzą osoby o olbrzymim doświadczeniu na gruncie medycyny, ubezpieczeń i IT:

  • Romuald Paprzycki (CEO) – specjalista w dziedzinie konsultingu i rozwoju produktów IT, były Partner w Deloitte, dysponujący doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym;
  • dr Krzysztof Grzyliński – lekarz z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, były prezes polskiego oddziału GenRe Life & Health, właściciel i prezes KGR sp. z o.o.;
  • dr Waldemar Truszkiewicz – lekarz, ekspert z dziedziny medycyny ubezpieczeniowej, były główny koordynator ds. standaryzacji i opinii medycznych w PZU, twórca standardów opiniowania lekarskiego dla potrzeb branży ubezpieczeniowej, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym;
  • dr nauk med. Michał Brodzki – lekarz, ekspert z dziedziny medycyny ubezpieczeniowej, były dyrektor dyrektor Biura Medycznej Obsługi Ubezpieczeń w PZU, konsultant medyczny.