Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest INNOventure Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30 – 394 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540389, NIP 6751513401, REGON 360611578, o kapitale zakładowym w wysokości 21.376,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych), dalej jako „Administrator”.

Administrator jest przedsiębiorcą zajmującym się organizowaniem procesu inwestycyjnego od inkubacji, przez komercjalizację, aż do wykreowania i wyjścia z inwestycji. W celu weryfikacji informacji przesłanych przez Ciebie na niniejszy adres mailowy, Twoje dane będą przetwarzane.

Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna się odbywać za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub adresu mailowego office@innoventure.vc

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz informacji, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje żądanie do podjęcia działań przez Administratora skierowane na ten adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
a podmiotom powiązanym z Administratorem wyłącznie w przypadku przeprowadzania audytu wewnętrznego lub posiadania stosownego upoważnienia.

Masz prawo do:

  • a) Dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • b) Żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
  • c) Żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • d) Żądania przeniesienia danych osobowych;
  • e) Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia merytorycznej analizy informacji.

Informujemy, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wsparcie prawne w zakresie RODO zapewnia nam kancelaria radcy prawnego Marzeny Tyl