Aktualności

SiDLY


Warning: Undefined array key "juiz_sps_order" in /home/users/innoventure/public_html/innoventure.vc/wp-content/plugins/juiz-social-post-sharer/inc/front/buttons.php on line 302

27.07.2019

Nowi klienci

W ostatnich dniach z radością przyjmujemy kolejne dobre wiadomości ze spółki SiDLY. Jedyny w Polsce system telemedyczny oparty na opasce telemetrycznej, certyfikowany jako urządzenie medyczne, jest obecnie stosowany w szesnastu krajach. System rozwija się dynamicznie i obejmuje również kolejnych pacjentów w Polsce. 22 lipca spółka zawarła umowę z gminą Lublin. W ramach programu pilotażowego „SOS dla seniora” lubelski Zespół Ośrodków Wsparcia oferuje czterystu osobom opiekę realizowaną przez system SiDLY. Również seniorzy z Tarnowa i okolic uzyskali w lipcu dostęp do usług SiDLY za pośrednictwem Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań”. Tym samym Lublin i Tarnów dołączyły do ponad dwudziestu polskich samorządów oferujących swoim mieszkańcom teleopiekę świadczoną przez SiDLY.

Nowi inwestorzy

Szybki rozwój skali działalności wiąże się z pozyskiwaniem kolejnych inwestorów. SiDLY pozyskało w lipcu nowy kapitał w kwocie 3,5 mln złotych. Nowe środki zostaną wykorzystane do przyspieszenia rozbudowy systemy SiDLY na rynku europejskim. Pakiet udziałów zakupił m.in. fundusz ASI Beta Inventures zarządzany przez poznańską spółkę INventures. Strategia inwestycyjna funduszu skupia się na wyszukiwaniu firm z zaangażowaną kadrą zarządzającą, stojących przed wyzwaniami rozwojowymi i wsparcie ich w procesie zmiany skali działalności.

Nowe wyrazy uznania

Początkiem lipca grupa robocza do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji, zaprezentowała raport „IoT w polskiej gospodarce” stanowiący podsumowanie pierwszego etapu prac grupy. Obejmował on diagnozę aktualnej kondycji branży w Polsce, wskazanie obszarów, w których stosowanie technologii IoT może przynieść wymierne korzyści, jednocześnie w znaczący sposób przyczyniając się do poprawy jakości życia, identyfikację barier rozwoju IoT w Polsce i propozycje możliwości ich usunięcia.

W rozdziale „Ochrona zdrowia” przedstawiono case study spółki SiDLY. Zdefiniowano w nim problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa i, co za tym idzie, rosnącą liczbą osób nie w pełni sprawnych fizycznie i umysłowo. Rosnące obciążenie istniejących systemów opieki rodzi niskie poczucie bezpieczeństwa u seniorów, w szczególności pensjonariuszy domów opieki. Przeciążenie systemu wynika również z czasochłonnością wypełniania dokumentacji medycznej. Poczucie niepewności i braku bezpieczeństwa u pacjentów skutkuje wysoką liczbą zbędnych wizyt w gabinetach lekarskich, ostrych dyżurach i wezwań pogotowia ratunkowego. Wszystko to odbywa się w warunkach niewystarczających środków finansowych, braków kadrowych i niewystarczającej liczby placówek.

Rozwiązaniem omawianym w raporcie jest system teleopieki SiDLY umożliwiający automatyzację pomiarów medycznych, detekcję upadku z opcją zawiadamiania opiekuna o konieczności podjęcia reakcji, oferujący użytkownikom przycisk SOS, pomagający w zapobieganiu nieświadomym oddaleniom podopiecznych, przypominający o zażyciu leków i pozwalający na zlokalizowanie użytkownika opaski.

Autorzy raportu wskazali szereg korzyści oferowanych przez system SiDLY wielu grupom interesariuszy. Lekarze zyskują redukcję o 60% czasu wypełniania dokumentacji, bezpośredni kontakt z pacjentem wydłużony o 29% i możliwość przyjęcia dodatkowych pacjentów. Korzyści dla szpitali obejmują zmniejszenie hospitalizacji o 35%, spadek o 35% interwencji na „ostrym dyżurze”i spadek liczby „szpitalnych dni łóżkowych” o 59%. Samorządy korzystające z systemu SiDLY zyskują usprawnienie realizacji strategii opieki senioralnej, podniesienie jakości usług społecznych w samorządzie, zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności polityki społecznej, zwiększenie atrakcyjności objętych systemem miejscowości jako miejsc zamieszkania dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, seniorów oraz wymagających stałego monitorowania. Opaski telemedyczne SiDLY umożliwiają pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bez konieczności przeprowadzenia się do placówki opiekuńczej. Również jednostki opiekuńcze uzyskują korzyści w postaci podniesienia jakości świadczonych usług, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa podopiecznych, optymalizacji pracy opiekunów, a co za tym idzie zwiększenia konkurencyjności ośrodka.”

[IoT w polskiej gospodarce. Raport grupy roboczej do spraw Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji, 2019, str. 53]